1 Naposledy upravil: manav (2015-05-08 05:15:25)

Téma: Řízení čerp. u krb. vložky se zachováním pův. htm s pípáním a vypisem

Řízení čerpadla u krbové vložky se zachováním původního htm  od Laznet s pípáním a vypisem
pípá to přes pwm na reprák (protože se mi to k ničemu jinému v této nefunkční podobě nehodí) u stupně nahoru a stupně dolů, lehce s to upravíte a delší tón je u vypnutí nebo zapnutí čerpadla (pípání asi jako staré digitálky).  Logu je ve 3 sloupcích čas a teplota, případně přepnutí čidla. je tam spousta balastu, ale zatím jsem to nemazal, může se to hodit. využívám původní sds vzor, nahraný v micro light E rs232.

// ***********************************************************************************************************
// (c) copyright LazNet s.r.o.
// www.onlinetechnology.cz
//
// Licence pro: LazNet s.r.o.
//
// Tento software je chránìn autorským právem.
// Uživatel není oprávnìn odstranit ochrannou známku autorských práv (copyright).
// Uživatel není oprávnìn software kopírovat, pronajímat, pùjèovat nebo jiným zpùsobem umožnit tøetím osobám jeho využití.
// Uživatel není oprávnìn zdrojový kód nebo jeho èásti kopírovat èi poskytnout tøetím osobám.
// Uživatel je povinen užívat software v souladu s platnými právními pøedpisy a licenèními podmínkami.
// ************************************************************************************************************

// *********** upozorneni **************
// pouziva se RAM[300-308] pro akt.teploty
// pouziva se RAM[310-318] pro min.teploty
// pouziva se RAM[320-328] pro max.teploty
// pouziva se RAM[330-338] pro dolni mezni teploty pro email
// pouziva se RAM[340-348] pro horni mezni teploty pro email
// pouziva se RAM[350-358] pro informaci o odeslanem emailu

var _sys;  //ukazatel do sys
var _ram;  //ukazatel do ram
var _ramd; //dolni mezni hodnoty
var _ramh; //horni mezni hodnoty
var _rame; //email odeslan=1
var _tmo;  //timeout pro edeslani dalsiho emailu
var _memo; //sys[100-8]
var _web;  //sys[140-8]
var _pom;  //pomocna pro vsechno
var _tep;  //teplota ve stupnich (/100)

setparam
{
 // sys[140-7]
 _sys=140;
 _ramd=330;
 _ramh=340;

 label setparam_1:
 _pom=sys[_sys]/1000;
 if (_pom<200) {
 ram[_ramh]=_pom-100;
 ram[_ramh]=-1*ram[_ramh];
 } else {
 ram[_ramh]=_pom-200;
 }
 _pom=sys[_sys] % 1000;
 if (_pom<200) {
 ram[_ramd]=_pom-100;
 ram[_ramd]=-1*ram[_ramd];
 } else {
 ram[_ramd]=_pom-200;
 }
 _sys++;
 _ramd++;
 _ramh++;
 if (_sys<148) goto setparam_1;
}

savetopm
{
 _pom=0;
 _memo=100;
 _web=140;

 label savetopm_1:
 if (sys[_memo]!=sys[_web]) {
 sys[_memo]=sys[_web];
 echo('Hodnota ', sys[_web], ' ulozena do permanentni pameti');
 _pom=1;
 }
 _memo++;
 _web++;
 if (_memo<108) goto savetopm_1;
 if (_pom==1) setparam(); //nastaveni parametru z web promennych
}

nactitemp
{
 _sys=310;
 _ram=300;
 label nactitemp_1:
 if (sys[_sys]>0 && sys[_sys]<20000) {
 ram[_ram]=sys[_sys];
 _pom=_ram+10;
 if (ram[_ram]<ram[_pom]){
  ram[_pom]=ram[_ram];
 }
 _pom=_ram+20;
 if (ram[_ram]>ram[_pom]){
  ram[_pom]=ram[_ram];
 }
 }
 _sys++;
 _ram++;
 if (_sys<318) goto nactitemp_1;
}

kontrtemp
{
 _ram=300;
 _ramd=330;
 _ramh=340;
 _rame=350;
 label kontrtemp_1:

 _pom=_ram-299;
 _tep=ram[_ram]/100; //akt.teplota ve stupnich
 if (_tep<ram[_ramd] && ram[_rame]<sys[3]){
 echo('Tepl cid ', _pom, ' je < nez nast. (', _tep);
 smtp_send(text[100], 'SDS panel teplot', 'Teplota cidla ', _pom, ' je nizsi nez nastavena (', _tep, ' st.C)');
 ram[_rame]=sys[3]+8640000; //az za 24h se odesle dalsi email pokud se teplota nevrati
 }
 if (_tep>ram[_ramh] && ram[_rame]<sys[3]){
 echo('Tepl cid ', _pom, ' je > nez nast. (', _tep, ' st.C)');
 smtp_send(text[100], 'SDS panel teplot', 'Teplota cidla ', _pom, ' je vyssi nez nastavena (', _tep, ' st.C)');
 ram[_rame]=sys[3]+8640000; //az za 24h se odesle dalsi email pokud se teplota nevrati
 }
 if (_tep>ram[_ramd] && _tep<ram[_ramh]){
 _pom=_tmo*100;
 ram[_rame]=sys[3]+_pom; //timeout
 }

 _ram++;
 _ramd++;
 _ramh++;
 _rame++;
 if (_ram<308) goto kontrtemp_1;
}

// IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII INIT IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

init
{
 echo('-- INIT --');

 // ****************** toto nastavi uzivatel jak potrebuje **********************************
 
 // casova prodleva pro odeslani dalsiho emailu - pocita se od navratu do "normalnich" teplot
 _tmo=300; //sekund
 // nastaveni emailu - zmente pouze text mezi apostrofy
 sprintf(text[100], 'uzivatel@sluzba.cz');

 // *****************************************************************************************

 //vynulovat ram
 _ram=300;
 label init_1:
 ram[_ram]=0;
 _ram++;
 if (_ram<358) goto init_1;
 //nastavit min
 _ram=310;
 label init_2:
 ram[_ram]=9900;
 _ram++;
 if (_ram<318) goto init_2;
 //nastavit max
 _ram=320;
 label init_3:
 ram[_ram]=-9900;
 _ram++;
 if (_ram<328) goto init_3;

 // dle parametru nastavit web promenne sys[140-141]
 if (sys[100]==0 && sys[101]==0 && sys[102]==0 && sys[103]==0 && sys[104]==0 && sys[105]==0 && sys[106]==0 && sys[107]==0) {
 sys[140]=299199; //+99 a -99
 sys[141]=299199;
 sys[142]=299199;
 sys[143]=299199;
 sys[144]=299199;
 sys[145]=299199;
 sys[146]=299199;
 sys[147]=299199;
 } else {
 sys[140]=sys[100];
 sys[141]=sys[101];
 sys[142]=sys[102];
 sys[143]=sys[103];
 sys[144]=sys[104];
 sys[145]=sys[105];
 sys[146]=sys[106];
 sys[147]=sys[107];
 setparam();
 }
}

// promenne pro web z puvodniho makra

DoGrafu
 {
 //savetopm();  //ulozeni parametru z web promennych do permanent memory
 nactitemp(); //nacte aktualni teploty
 //kontrtemp(); //kontrola teplot na mezni hodnoty a odeslani emailu
 }
 
 echoCas
 { if (HOD<10) {echoinline('0');}; echoinline(HOD,':');
  if (MIN<10) {echoinline('0');}; echoinline(MIN);
 }

 echoDatum
 { if (DEN<10) {echoinline('0');}; echoinline(DEN,'.');
  if (MES<10) {echoinline('0');}; echoinline(MES,'.'); echoinline(ROK);
 }
 
 
// M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M MAIN M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M
 #define RELE_CERP1 sys[231]
 #define RELE2 sys[232]
 #define TEPL_OUT sys[310] // nebo ram[300]
 #define ODPOCET_SEKUND sys[64]
 #define COMBUFFERINFO sys[48] // ==0 je znak, ==1 je prazdny ... funguje naopak
 #define COMBUFFER sys[49] // com buffer
 #define PWMF sys[191] // pwm frekvence
 #define PWMS sys[192] // pwm strida
 #define PWMN sys[193] // pwm strida nová
 #define DEN sys[5]
 #define MES sys[6]
 #define ROK sys[7]
 #define HOD sys[8]
 #define MIN sys[9]
 #define SEC sys[10]
 #define NTPST sys[37]
 
// M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M MAIN M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M
var tepl_cerp_vyp, tepl_cerp_zap, p, pp, ppp, px , poradivypisu;
var pip_delka; // delka zvuku v ms
var pip_typ;  // ton pipani

 dr { poradivypisu=1; echo();} // dalsi radek

main
{
 echo('-- MAIN --');
  tepl_cerp_vyp = 4000; // 40st
  tepl_cerp_zap = 5500; // 55st
  pip_delka = 0;    // delka pipani
  pip_typ = 0;     // ton pipani
  PWMS=0;        // nepipat
  p=0; pp=0;      // pomocne
  poradivypisu=1;    // pomocna pro vypis ve sloupcich
           // serial_set(9600, 8, 1, 0); // nastav 9600 8n1
  // cekani na NTP server
  ODPOCET_SEKUND = 15;
  echoinline('cekam na NTP - ');
  label lntp:
    if (HOD!=0) {echoinline('NTP synchronizovan za ',ODPOCET_SEKUND,'s. - ');echoDatum; echoinline('-'); echoCas; dr; ODPOCET_SEKUND=0;}
  if (ODPOCET_SEKUND != 0) goto lntp;
  if (HOD==0) {echo('NTP neprijato');};
  //end cekani na NTP server

 // info o stavu
 echoinline('Stav cerpadla: '); if (RELE_CERP1 !=0) { echo('zapnuto');} else { echo('vypnuto');};

label lstart:
  DoGrafu; // hodnoty do webu laznet
  ODPOCET_SEKUND = 2; //nastav odpoèítávaè na 2 sekundy
  label lcekam:
   //111111111111111111111111111 tady to kmita v kuse
      // PIPANI
       if (pip_delka !=0)
        {
         pip_delka--;
         if (pip_typ==1) {PWMF=8000; PWMS=4500;}
         if (pip_typ==2) {PWMF=200; PWMS=100;}
        }
        else { PWMS=0;}
     // end PIPANI
  if (ODPOCET_SEKUND != 0) goto lcekam;
   //111111111111111111111111111end
   
  //tady to kmita co ODPOCET_SEKUND / takze jen co 2s :)
 p=TEPL_OUT; //odchozi teplota z krbu
  if (sys[196]!=2) {sys[196]=2;} // rizeni rele cerpadla vzdy z SDS
  if (((p/100) != (pp/100))&&((p > pp+20)||(p < pp-20))) // vypis teploty pri zmene stupne - rozdíl min 2 desetiny - a pipnuti
    { if (p>pp) {pip_typ=1;pip_delka=5;}else{pip_typ=2;pip_delka=5;}
     ppp=p/100; echoinline(ppp,' - '); echoCas; pp=p; poradivypisu++;
     if (poradivypisu!=4) {echoinline('  ');}else{dr;} // 3 sloupce hotovz, tak odøádkovat
    }
  if (p == 16777216) // chyba cidla
   { dr; echo('CIDLO TEPL_OUT NEFUNGUJE!!'); }
   else
   { // zapinani cerpadla a pipnuti
    if (p > tepl_cerp_zap && RELE_CERP1 !=255) {RELE_CERP1=1; pip_typ=1;pip_delka=100; dr; echo('cerpadlo zap');};
    if (p < tepl_cerp_vyp && RELE_CERP1 !=0) {RELE_CERP1=0; pip_typ=2;pip_delka=100; dr; echo('cerpadlo vyp');};
   };
      // TTTTTTTTTTTTTTT TEST serial out - pripraveno
      //   text[0] = 'A'; // lze plnit('A'), 'A'+p, nebo konstatami (èísly - napø. 15, 0x35, 0b01101101) nebo hodnotou z promìnné - v tomto posledním pøípadì však dojde k pøevodu dolních osmi bitù na ASCII znak.
      //    serial_write(0, 0, 1); // 0 == pole text[] 1 == pole ram[] alternativa serial_text_out('A');s
      // TTTTTTTTTTTTTTT end TEST serial out
    //TTTTTTTTTTT TEST serial in
     if (COMBUFFERINFO == 0) // neco tam je - naopak v simulátoru  -----------------  UPRAVIT PRED ODESLANIM do SDS!!!! z != na ==
      {p=COMBUFFER; dr; echoinline('232 buffer =',p);} //
    // TTTTTTTTTTTTTTT end TEST serial in

goto lstart;

}

consle vypadá takto - ale nelíbí se mi to, klidně tam jde udělat solidní graf

54 - 00:07  55 - 00:07  
cerpadlo zap
56 - 00:07
57 - 00:07  58 - 00:08  59 - 00:08
60 - 00:08  61 - 00:08  62 - 00:09
63 - 00:09  64 - 00:10  63 - 00:11
62 - 00:12  61 - 00:12  60 - 00:12
59 - 00:12  58 - 00:12  57 - 00:12
56 - 00:13  55 - 00:13  54 - 00:13
53 - 00:13  54 - 00:15  55 - 00:15
56 - 00:15  57 - 00:16  58 - 00:16
59 - 00:17  60 - 00:17  61 - 00:17
62 - 00:18  63 - 00:18  64 - 00:18
65 - 00:19  66 - 00:19  67 - 00:20
68 - 00:21  69 - 00:22  70 - 00:23
71 - 00:25  72 - 00:27  73 - 00:31
74 - 00:35  73 - 00:49  72 - 00:53
71 - 00:58  70 - 01:01  69 - 01:05
68 - 01:08  67 - 01:11  66 - 01:14
65 - 01:17  64 - 01:20  63 - 01:23
62 - 01:26  61 - 01:28  60 - 01:31
59 - 01:33  58 - 01:36  57 - 01:38
56 - 01:41  55 - 01:43  54 - 01:46
53 - 01:49  52 - 01:51  51 - 01:54
50 - 01:57  49 - 02:00  48 - 02:03
47 - 02:06  46 - 02:09  45 - 02:13
44 - 02:16  43 - 02:20  42 - 02:24
41 - 02:28  40 - 02:32  39 - 02:36

cerpadlo vyp
38 - 02:38  37 - 02:58  36 - 03:14
35 - 03:33  34 - 03:55  33 - 04:18

ale konečně budu mít brzy hotové řízení serv na vzduch a komín přes rs232.. případně zavírání čehokoli. big_smile